wz
Lebo skrze vieru ste spasení, skrze vieru – a nie pre vaše zásluhy, je to dar Boží – nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.

Efezským 2:8-9
Ak vyznávaš svojími ústami, že Ježiš je Pán, a veríš vo svojom srdci, že Ho Boh vzkriesil zmŕtvych, budeš spasený.

Rímskym 10:9
Boh tak dokazuje svoju lásku k nám, že my kým sme ešte boli hriešnikmi, Kristus zomrel za nás.

Rímskym 5:8

Martin Výboch: Kráľovstvo Božie je medzi vami!

Biblická škola

Luk 17: 20 A keď sa ho opýtali farizeovia, kedy prijde kráľovstvo Božie, odpovedal im a riekol: Kráľovstvo Božie neprijde s pozorovaním, 21ani nepovedia: Hľa, tu! alebo: Tam hen! Lebo hľa, kráľovstvo Božie je medzi vami! Viete, aký je zásadný (a dovolím si tvrdiť, že viditeľný) rozdiel medzi kresťanmi a ľuďmi zo sveta? Alebo inak sa spýtam: viete, aký by mal byť zásadný rozdiel medzi týmito dvoma skupinami ľudí? Nechám na každého z vás, nech si dá odpoveď sám za seba a na konci napíšem, ako to vidím ja... čo ja považujem za ten zásadný rozdiel, ktorý by sme si mali uvedomovať. Náš Pán nám povedal: Lebo hľa, kráľovstvo Božie je medzi vami! Podľa týchto slov, my už žijeme v kráľovstve Božom, a to napriek tomu, že 1Ján 3: Milovaní, teraz sme deťmi Božími, a ešte sa neukázalo, čo budeme. Ale vieme, že keď sa ukáže, budeme jemu podobní, lebo ho budeme vidieť tak, ako je. Avšak jedného dňa Mat 25: 34Vtedy povie Kráľ tým na pravici: Poďte, požehnaní môjho Otca, prijmite ako dedičstvo kráľovstvo, ktoré vám je pripravené od stvorenia sveta., a potom bude Žalm 82: 1 Bôh stojí v shromaždení silného Boha; súdi v strede bohov. Viete prečo píšem tieto riadky? Chcem vás milí súrodenci povzbudiť: ak sa trápite pre svoje pády - trápte sa (aj ja sa trápim), ak sa trápite pre tento svet - trápte sa (aj sa trápim), ak už chcete ísť za Otcom - chcite (aj ja chcem), ALE!!! Uvedomte si jednu vec: kráľovstvo Božie, ktoré sa síce ešte nenaplnilo, je medzi nami a my sme už za Otcom prišli. To, o čom vám chcem dnes napísať je, že nie je správne, aby sme sa skrčili na gauči a čakali v strachu a smútku na to, kedy už konečne príde náš Pán, a kedy pôjdeme za našim Otcom - lebo to všetko sa už stalo. Na mnohých kresťanov (seba vôbec nevynímam) zvykne doľahnúť moment, kedy sa na každú vec okolo seba pozrieme ako na márnosť - spoznáme Ježiša a zrazu zistíme, že na tomto svete nás nič neláka a všetko sa zdá tak zbytočné a márne. Dokonca sa často uväzníme v pasivite (ktorá prerastie často do lenivosti) vo vzťahu k situáciám a veciam, ktoré nás dovtedy obklopovali: Chodíme do práce lebo musíme pracovať, aby sme zarobili, aby sme si kúpili jedlo, oblečenie. Chodíme do školy, aby sme boli vzdelaní a aby sme si našli lepšiu prácu a boli užitoční. Staviame domy, kupujeme byty, zakladáme rodinu. Chodíme do divadla, kina, na koncerty, zabávame sa v spoločnosti ľudí, cestujeme a plníme si sny - a naraz uveríme v Pána Ježiša a zistíme, že všetko v našich doterajších životoch bola len márnosť, a tak sa v pasivite postavíme do čakárne na koniec pozemského života a túžime už len po Pánovi. Lenže, myslíte si, že toto po nás Pán chcel? Preto sme dostali dar od Pána v rôznych rokoch nášho pozemského života, aby sme všetci kráčali ako pustovníci až do konca našich pozemských dní? Poslal nám náš Pán Tešiteľa, alebo čakáreň a my sme čakatelia? Nie, moji milí - Ako tomu verím ja, Pán Ježiš nám dal kráľovstvo Božie už dnes, už teraz. Je napísané: Ef 4: 17To teda hovorím a osvedčujem v Pánovi, aby ste vy už viac nechodili, jako aj ostatní pohania chodia, v márnosti svojej mysle, 18zatemnení v rozume súc odcudzení životu Božiemu pre nevedomosť, ktorá je v nich, pre zatvrdenie ich srdca, 19ktorí, keď otupeli do bezcitnosti, oddali sa nestudatosti páchať každú nečistotu nenasytnou žiadosťou. 20Ale vy ste sa tak nenaučili Krista, 21akže ste ho počuli a ste v ňom vyučení, jako je pravda v Ježišovi: 22aby ste složili podľa drievneho spôsobu žitia vo vás vládnuvšieho starého človeka, rušiaceho sa v klamných žiadostiach, 23a obnovili sa v duchu svojej mysle 24a obliekli si nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravedlivosti a svätosti pravdy. Život s Pánom Ježišom nemá byť o tom, že sme pasívni (či nebodaj leniví), a že sme v čakárni na koniec pozemského bytia. Je to život s našim Bohom, ktorý sa mení na šťastný život bez strachu, bez trápení sa nad márnosťami tohto sveta v obnovení v duchu našej mysle. Je to život, kde nad nami nemajú vládnuť peniaze, ale to neznamená, že nemáme pracovať a zarobiť ich. Je to život, kde nad nami nevládne múdrosť tohto sveta, ale to neznamená, že sa nemôžeme a nemáme vzdelávať. Je to život, kde nepotrebujeme majetky, ale to neznamená, že nemáme bývať. Áno, istotne - Pán môže rozhodnúť, že ja, ty máme byť pustovníkom, ale ani Ježiš nie každému povedal - poď za mnou, ale povedal aj Luk 8:39 Vráť sa do svojho domu a rozprávaj, aké veľké veci ti učinil Bôh. A odišiel a hlásal po celom meste, jaké veľké veci mu učinil Ježiš. Náš domov už skutočne nie je tu na Zemi, ale sa nachádza v kráľovstve Božom, ktoré je však už teraz medzi nami v prítomnosti nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý prebýva v nás a ktorého sme stali údmi Jeho tela. A tak On je s nami už dnes a naša práca, škola, rodina, neveriaci priatelia, etc. - to všetko môže byť a často aj býva našou misiou. Tak obnovme všetko v duchu svojej mysle a kráčajme ako „nový človek“, ktorý má mäsité srdce nášho Pána Ježiša Krista a nasledujme Ho bez strachu tam, kde nás On položil do služby a nežime viac v otroctve strachu a neschovávajme sa pred svetom. Veď, čoho sa máme báť my kresťania? Čoho? Čo nám môže kto zobrať? Ešte, keď bol náš Pán v tele, dokázal sa aj radovať a radoval sa v kruhu hriešnikov - lebo On došiel práve za hriešnikmi... za kým chodíme my? za spravodlivými alebo za hriešnikmi? Verím, že chápete čo som chcel povedať. Pozerám sa okolo seba a vidím mnoho ľudí, ktorí sa naháňajú za márnosťami pred sviatkami, ale aj mimo sviatkov. Vidím ľudí, ktorí pracujú od nevidím do nevidím, aby zarobili a v skutočnosti ani nevedia, čo s peniazmi - nevedia žiť. Vidím rozbité rodiny, odcudzené manželstvá, deti bez skutočnej rodičovskej prítomnosti (lebo sa ženú za kariérou a majetkami). Vidím závisť, nenávisť, vidím prázdne debaty o ničom, humor, ktorý nerozosmieva a hlavne vidím narastajúcu nadvládu zlého - vidím strach o budúcnosť, neustáli nárast depresie u ľudí a veľké bolesti duše... A ja na to všetko poznám Liek a poznáte Ho aj vy - Ježiš Kristus. Ako to vidím ja, ten hlavný (a mal by byť aj viditeľný) rozdiel medzi kresťanmi a ľuďmi zo sveta je práve Ježiš Kristus, v ktorom sme sa premenili, a tak Rim 8:15 Lebo ste nevzali ducha služby, aby ste sa zase báli, ale ste vzali ducha synovstva, v ktorom voláme: Abba, Otče! To čo nás odlišuje od ľudí zo sveta je to, že oni hoci si to aj často neuvedomujú, žijú v smrteľnom tele a v strachu z toho, čo bude. Boja sa o svoj pozemský život, a tak sa ženú za márnosťou tohto sveta, „užívajú si“ kým sa dá... ale kresťania už nemajú dôvod mať strach o svoj život a jediné, čo im má zostať, je láska a strach o život ostatných, ktorí nepoznajú, čo to je žiť v Slobode Krista. A ja sa túžim radovať každý deň v prítomnosti môjho Pána a Spasiteľa už dnes. Povzbudzujem vás milí súrodenci (aj seba) a želám nám do nového roku (kým Pán bude zhovievať), aby sme žili tak, že Pán Ježiš bude žiariť v našich životoch, aby ľudia okolo nás zatúžili zložiť otrocké okovy a zatúžili sa ponoriť do objatia nášho nebeského Otecka. Sláva Ti Pane a ďakujem za Tvoju milosť. Amen!


Martin Výboch: Kráľovstvo Božie je medzi vami!

Odplatou za hriech je smrť, ale Boží dar je večný život skrze Ježiša Krista nášho Pána.

Rímskym 6:23
Vo svojej veľkej milosti nám daroval nový život v živej nádeji skrze vzkriesenie Ježiša Krista.

1 Petra 1:3
Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto v Neho uverí, nezahynul, ale mal večný život.

Ján 3:16

© Copyright 2014, www.zacheus.wz.sk